ViCare- ja Vitotrol Plus -sovellusten käyttöehdot

Viessmann Werke GmbH & Co KG, Allendorf (Eder), myöntää valmistajana ja lisenssinantajana (jäljempänä "lisenssinantaja") sinulle eli käyttäjälle ja lisenssinsaajalle (jäljempänä "lisenssinsaaja") oikeuden käyttää ViCare- tai Vitotrol Plus -sovellusta (jäljempänä "sovellus") näiden loppuasiakkaan käyttöehtojen (jäljempänä "käyttöehdot") mukaisesti.

1 § Käyttöehtojen kohde ja soveltamisala 

 1. Näiden käyttöehtojen kohteena on lisenssinantajan sovelluksen käyttöoikeuksien myöntäminen lisenssinsaajalle, jotta tämä voi käyttää lämmityslaitteistoaan sekä ohjata käyttöä sovelluksen puitteissa tarjottujen toimintojen avulla. Sovellusta voidaan käyttää osana lisenssinsaajan Viessmann-lämmityslaitteiston käyttöä. Tätä varten lämmityslaitteistoa varten on oltava käytössä internetyhteys. Muut tekniset edellytykset, soveltuvat lämmityslaitteistot ja asennusohjeet ovat saatavilla tuotedokumenteissa täällä. Sovelluksen asentaminen on maksutonta. Käyttö edellyttää rekisteröitymistä 5 §:n mukaisesti sekä ViCare- ja Vitotrol Plus -sovellusten tietosuojaselvityksen hyväksymistä. Tietosuojaselvitys on saatavilla täällä.
 2. Sovellus koostuu sovelluksen kohdekoodista sellaisena, kuin lisenssinantaja sen tarjolle asettaa ladattavaksi ja asennettavaksi kulloinkin käytettävää päätelaitetta varten (mahdollisesti alustan, kuten iTunes tai Google Play, kautta).
 3. Näitä käyttöehtoja sovelletaan – jos ei nimenomaisesti toisin määrätä – sekä kuluttajiin että yrittäjiin. Kuluttajilla tarkoitetaan kaikkia luonnollisia henkilöitä, jotka suorittavat liiketoimia tarkoituksiin, joiden ei voida katsoa liittyvän pääasiallisesti henkilön kaupalliseen toimintaan tai itsenäiseen ammattitoimintaan (Saksan siviililakikirjan (BGB) 13 §). Yrittäjillä tarkoitetaan luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka harjoittavat liiketoimien suorittamisen yhteydessä kaupallista toimintaa tai itsenäistä ammattitoimintaa (BGB:n 14 §:n 1 momentti).

2 § Päivitykset

 1. Lisenssinantaja tarjoaa asennettavaksi päivityksiä sovellusta varten sekä lämmityslaitteiston kautta päivityksiä tiedonvaihtokomponenttien, eli lisenssinsaajan lämmityslaitteiston internetliitännän, laiteohjelmistoa varten (jäljempänä "päivitykset"), jotta voidaan varmistaa sovelluksen turvallisuus tai ottaa huomioon sovelluksen toimintojen muutokset ja mukauttaa sovellus edistyvään tekniseen kehitykseen. Lisenssinantaja voi mukauttaa sovelluksen toimintoja oman harkintansa mukaan ilman erillistä ilmoitusta, kunhan toimintaa ei rajoiteta merkittävästi. Kyseisenlaisista mukautuksista lisenssinantaja ilmoittaa lisenssinsaajalle etukäteen. Lisenssinantaja suosittelee, että päivitykset asennetaan aina nopeasti. Jos lisenssinsaaja ei asenna päivityksiä edes sovellukseen ja lisenssinsaajan sähköpostiosoitteeseen tulleen muistutuksen jälkeen, lisenssinantaja voi peruuttaa tämän sopimuksen ja poistaa siihen liittyvän käyttäjätilin.
 2. Lisenssinsaajalla ei ole oikeutta vaatia päivityksiä asetettavaksi saataville toimintojen laajentamista varten.
 3. Lisenssinsaaja hyväksyy, että lisenssinantaja ylläpitää aina vain sovelluksen ajantasaista versiota. Kun takuu, joka sisältyy lämmityslaitteiston tai internetliitännän käsittävän jälkiasennuksen hankkimista koskevaan sopimukseen, päättyy, lisenssinantajalla on oikeus lakkauttaa sovellus sekä peruuttaa tämä sopimus.

3 § Käyttöoikeuksien myöntäminen, saatavuus

 1. Rekisteröitymisen myötä lisenssinantaja myöntää lisenssinsaajalle (katso rekisteröitymisvelvollisuutta koskeva 5 §) ei-yksinomaiset käyttöoikeudet kyseessä olevaan sovellukseen. Käyttöoikeudet myönnetään sovelluksen käyttöä varten näiden käyttöehtojen mukaisesti omaan käyttöön ja Viessmann-tuotteiden yhteydessä.
 2. Käyttöoikeudet myönnetään seuraavien purkamisehtojen mukaisesti:
  - lisenssinsaaja tunnustaa lisenssinantajan tekijänoikeuden eikä erityisesti muuta tai poista mitään tekijänoikeusmerkintöjä;
  - lisenssinsaaja ei muuta ja/tai pura sovellusta (tämä ei vaikuta Saksan tekijänoikeuslain (UrhG) 69d ja 69e §:n mukaisiin lisenssinsaajan valtuuksiin).
 3. Jos lisenssinantaja sallii lisenssinsaajan siirtävän käyttöoikeuksia kolmannelle osapuolelle, lisenssinsaaja varmistaa, että myös kolmas osapuoli tunnustaa nämä käyttöehdot ja noudattaa kaikkia niistä peräisin olevia oikeuksia ja velvollisuuksia.
 4. Jotkut sovelluksen toiminnot edellyttävät yhteyttä lisenssinantajan järjestelmään ("backend") internetin välityksellä. Viessmann takaa vuosikeskiarvona 95 %:n käytettävyyden. Vähintään seitsemän (7) päivää etukäteen ilmoitettuja huoltoja (vuosikeskiarvona enint. 5 tuntia/viikko) ei oteta tässä huomioon. Viessmann pyrkii suorittamaan huollot aikoina, jolloin sovellusta käytetään vain vähän.    

4 § Tuetut päätelaitteet sekä tuetut laitteistot ja ohjelmistot

 1. Lisenssinantaja antaa sovelluksen lisenssinsaajan saataville määräystenmukaiseen käyttöön päätelaitteella, jota tuetaan sitä varten. Tuetut päätelaitteet tai päätelaitteita koskevat vähimmäisvaatimukset on mainittu kulloinkin ajankohtaisissa tuotedokumenteissa, jotka ovat saatavilla täällä.
 2. Sovelluksen käytössä on noudatettava lisenssinantajan määräämiä järjestelmä- ja ohjelmistoedellytyksiä kulloinkin ajankohtaisessa muodossa; ne ovat saatavilla tuotedokumenteissa täällä. Ohjelmistoja sekä kolmansien osapuolten palveluita, joiden kanssa sovelluksen on tarkoitus toimia, saa käyttää ainoastaan lisenssinantajan hyväksynnän jälkeen. Lisenssinsaaja vastaa yksin järjestelmäedellytysten noudattamisesta. Yhteentoimivuutta koskevat kysymykset on välitettävä lisenssinantajalle.

5 § Rekisteröinti

 1. Sovelluksen asianmukaista käyttöä varten lisenssinsaaja on velvollinen rekisteröitymään ja luomaan käyttäjätilin. Tässä yhteydessä hänen on annettava oikeat ja täydelliset tiedot henkilöllisyydestä, sähköpostiosoitteesta, tarvittaessa asiakasnumerosta ja muista käyttäjätiedoista, kuten asennuspaikasta, sekä päivitettävä tiedot, jos ne muuttuvat. Lisäksi hänen on ilmoitettava lisenssinantajalle, jos hänellä ei enää ole oikeutta käyttää laitteistoa (esim. jos talo, jossa laitteistoa käytetään, luovutetaan uudelle omistajalle). Tämän velvollisuuden rikkominen oikeuttaa lisenssinantajan estämään lisenssinsaajalta sovelluksen käytön.
 2. Lisenssinantaja voi estää käyttäjätilin käytön, jos on syytä epäillä, että käyttäjätiliä on käytetty luvatta ja/tai käyttäjätililtä saadaan tai yritetään saada luvaton pääsy sovellukseen tai sen taustalla oleviin lisenssinantajan järjestelmiin (hakkerointi). Tällaisessa tapauksessa lisenssinantaja ilmoittaa asiasta kyseessä olevalle lisenssinsaajalle tämän käyttäjätililleen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen välittömästi sekä mahdollistaa hänelle pääsyn uudelleen uuden käyttäjätilin luomisen avulla, ellei ole ilmennyt seikkoja, joiden perusteella on syytä olettaa, että lisenssinsaaja on yrittänyt hankkia itselleen luvattomasti pääsyn lisenssinantajan järjestelmiin.
 3. Lisenssinantaja voi peruuttaa tämän sopimuksen poikkeuksellisesti ilman irtisanomisaikaa sekä poistaa käyttäjätilin, jos lisenssinantajan taustajärjestelmät eivät voi pitkään aikaan (yli 6 kuukautta) ja muusta kuin omasta syystä muodostaa yhteyttä lisenssinsaajan laitteistoon ja jos lisenssinantaja on ilmoittanut tästä lisenssinsaajalle sähköpostitse ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen sekä sovelluksessa niin, ettei 8 viikon kuluessa kyseisestä ilmoituksesta ole suoritettu korjaavia toimenpiteitä.

6 § Takuu

 1. Lisenssinsaaja suorittaa sovelluksen konfiguroinnin omalla vastuullaan Viessmannin lämmityslaitteiden ajankohtaisten oheismateriaalien mukaisesti. Jos lisenssinsaaja on yrittäjä, takuuseen sovelletaan myös Saksan kauppalain (HGB) 377 §:ää.
 2. Sovelluksen kautta saataville asetetuissa toiminnoissa ei ole vikoja, jos ne toteuttavat ne tehtävät, jotka sisältyvät sillä hetkellä voimassa oleviin tuotedokumentteihin, jotka ovat saatavilla täällä, tai joista on erikseen sovittu. Lisenssinantaja ei takaa, että sovelluksen toiminnot vastaavat lisenssinsaajan vaatimuksia.
 3. Sovelluksen toimintoja koskevan virhevastuun edellytyksenä on vian toistettavuus. Lisenssinsaajan on annettava viasta riittävä kuvaus. Jos lisenssinantajan saataville asettama sovellus on viallinen, lisenssinantaja korjaa vian kohtuullisen ajan kuluessa parantamalla sovellusta, kunhan parannuksen kustannukset ovat kohtuullisia. Jos parannus ei onnistu, lisenssinsaaja on oikeutettu ainoastaan alennukseen tai peruutukseen.
 4. Lisenssinsaajan on tuettava lisenssinantajaa vian tunnistamisessa sopivalla tavalla, kuten paperitulosteilla, ruutukaappauksilla tai vian kuvauksilla.
 5. Ylivoimaisesta esteestä aiheutuvat tapahtumat (mukaan luettuina lakko, työsulku ja vastaavat tilanteet, jos ne ovat ennakoimattomia, vakavia ja muusta kuin omasta syystä aiheutuneita), jotka vaikeuttavat lisenssinantajan velvollisuuksien toteuttamista huomattavasti tai tekevät siitä mahdotonta, oikeuttavat lisenssinantajan siirtämään velvollisuuksien toteuttamista esteen keston ja kohtuullisen aloitusajan verran eteenpäin.  

7 § Vastuu

 1. Lisenssinantaja on rajoittamattomasti vastuussa, jos lisenssinantaja tai sen lailliset edustajat tai agentit aiheuttavat vahinkoja tahallisesti tai törkeän huolimattomasti. Lisenssinantaja on lisäksi rajoittamattomasti vastuussa elämään, kehoon tai terveyteen kohdistuvista rikkomuksista. Lisäksi lisenssinantaja on vastuussa sovelluksen taatuista toiminnoista sekä lainsäädännön puitteissa pakottavien lakien, erityisesti tuotevastuuta ja tuoteturvallisuutta koskevien lakien, mukaisesti.
 2. Lisäksi lisenssinantaja on vastuussa sellaisten velvollisuuksien lievästi huolimattomasta rikkomisesta, joiden toteuttaminen mahdollistaa sopimuksen asianmukaisen suorittamisen ylipäätään ja joiden noudattamiseen sopimuskumppani voi tavallisesti luottaa ("kardinaalivelvollisuudet"), kuitenkin vain sopimuksen tekemisen yhteydessä tyypillisesti odotettavissa olevan vahingon verran. Muissa lievän huolimattomuuden tapauksissa vastuuta ei sovelleta.
 3. Lisenssinantaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet muista kuin lisenssinantajan aiheuttamista virheellisistä asetuksista tai sellaisten päätelaitteiden käytöstä, jotka eivät vastaa järjestelmävaatimuksia.
 4. Lisenssinantaja ei vastaa muista kustannuksista, joita sovelluksen käytön yhteydessä aiheutuu (erityisesti mobiiliverkon kautta suoritettavan tiedonsiirron aiheuttamat kustannukset, mukaan luettuna datapalvelujen verkkovierailu). Tätä vastuun poissulkemista ei sovelleta, jos lisenssinantajan katsotaan syyllistyneen törkeään huolimattomuuteen tai toimineen tahallisesti.  

8 § Poikkeuksellinen irtisanomisoikeus

Lisenssinantaja on oikeutettu irtisanomaan tämä lisenssisopimus tärkeästä syystä, erityisesti näiden käyttöehtojen tai sovellukseen liittyvien tekijänoikeuksien vakavan laiminlyönnin yhteydessä.
 

9 § Loppumääräykset

 1. Jos tämän sopimuksen yksittäiset käyttöehdot ovat tehottomia tai jos niistä tulee tehottomia, niiden tilalle lisätään määräys, joka on mahdollisimman lähellä tehottoman käyttöehdon taloudellista tarkoitusta. Jos käyttöehto on tehoton tai jos siitä tulee tehoton, tämä ei vaikuta minkään muun käyttöehdon vaikuttavuuteen tai tämän sopimuksen vaikuttavuuteen kokonaisuudessaan.
 2. Käyttöehtoja voidaan muuttaa tai täydentää lisenssinantajan oman harkinnan mukaan lisenssinsaajan kannalta kohtuullisessa laajuudessa. Tässä tapauksessa rekisteröidyille lisenssinsaajille tiedotetaan vähintään kuusi viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa kirjallisesti (esim. lisenssinsaajan käyttämän sähköpostiosoitteen tai tuotteen tiedotuspalvelun kautta). Muutettuja tai täydennettyjä käyttöehtoja sovelletaan, ellei lisenssinsaaja vastusta niitä ennen voimaantulohetkeä, kun lisenssinantaja on nimenomaisesti huomauttanut lisenssinsaajalle vaitiolon seurauksista. Jos lisenssinsaaja esittää vastalauseita, lisenssinantaja voi peruuttaa tämän sopimuksen kuukauden määräajalla vastalauseen ilmoittamisesta alkaen.
 3. Sovellettava laki on Saksan laki. Oikeuspaikka on Frankfurt/Main, jos lisenssinsaaja on kauppias, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai julkisoikeudellinen rahasto.
ViCareVitotrolPlus_TOU_FI_fi Version 1.0